PROJEKT - BADAJ PIERSI

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18

Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy
Działanie 8.6 – Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2 – Programy Zdrowotne

Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Kwota projektu ogółem: 1 544 729,56 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 1 467 485,26 PLN

wkład własny: 77 244,30 PLN

Realizacja projektu: 01.05.2019 – 30.04.2021

Partner projektu: Pracownia RTG i USG Stanisław Korpacki Sp. z o.o.

Krótki opis projektu:

Nowotwory stanowią drugą pod względem częstotliwości przyczynę zgonów w Małopolsce. Wśród kobiet natomiast, najczęściej stwierdzanym rodzajem nowotworu jest nowotwór złośliwy piersi. Aktualnie w Małopolsce połowa kobiet chorujących na raka piersi umiera z tej przyczyny.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu profilaktyki raka piersi finansowanego z NFZ wskazują, że przyczyną niskiej wykrywalności raka piersi jest niewielka liczba kobiet zgłaszających się na badania mammograficzne. Dlatego głównym celem projektu pn.: „Badaj piersi - dbaj o zdrowie!” jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, realizowanych w ramach krajowego Programu profilaktyki raka piersi. Projekt przewiduje zrekrutowanie oraz przeprowadzenie badań mammograficznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II u co najmniej 6500 pacjentek.

Projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu najistotniejszych barier (np. bariera świadomościowa, ekonomiczna, transportowa, informacyjna, organizacyjna, rodzinna czy psychologiczna) w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także podejmowanie działań organizacyjnych takich jak zapewnienie transportu na badania czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) kwalifikują się do badania mammograficznego:

  •  kobiety w wieku od 50 do 69 lat – badanie raz na 2 lata,
  •  kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matki, siostry lub córki) – badanie raz na rok,
  •  kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których występują mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 – badanie raz na rok.

W tym w szczególności:

  •  kobiety, które na podstawie SIMP, nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, a które kwalifikują się do programu,
  •  mieszkanki powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne (tzw. białe plamy, czyli powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowotarski, m. Tarnów, tatrzański),
  •  kobiety, które mieszkają w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.Projekt koncentruje się na dotarciu z działaniami w zakresie edukacji prozdrowotnej do kobiet należących do Grupy Docelowej.

Bazując na bogatych doświadczeniach z realizacji programów prozdrowotnych, w tym przede wszystkim Programu „Zrób mammografie dla siebie i swoich bliskich!”, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II we współpracy z Partnerem (Pracownia RTG i USG Stanisław Korpacki Sp. z o.o.), zaplanował przeprowadzenie różnorodnych form wsparcia Grupy Docelowej.

W okresie realizacji programu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

a)    przeprowadzenie zaplanowanych działań informacyjno-edukacyjnych i rekrutacji w trakcie spotkań różnego typu poprzez weryfikację pacjentek w SIMP:

  •  otwarte spotkania na terenie Małopolski w szczególności w rejonach tzw. „białych plam” (m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, ośrodki kultury, zakony żeńskie, stowarzyszenia seniorów),
  •  bezpośrednie spotkania (szkolenia) w zakładach pracy
  •  stoiska m.in. festyny i dożynki regionalne, place targowe, galerie handlowe,
  •  spotkania w zakładach pracy i samorządach terytorialnych – z kadrami, kadrą zarządzającą w celu włączenia rekrutacji na badania do pakietu badań okresowych.

b)    edukacja prozdrowotna w postaci kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach lokalnych, mediach społecznościowych czy podczas organizowanych Dni Otwartych w Szpitalu,

c)    badania diagnostyczne połączone ze szkoleniem dla pacjentek z samobadania piersi,

d)    warsztaty edukacyjne z samobadania piersi połączone z wykonaniem mammografii,

e)    indywidualna nauka samobadania piersi.Zaplanowane zostały również działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na wzmożenie czujności onkologicznej kadry medycznej, która po odbyciu szkoleniu będzie edukowała pacjentki.

Kierownik projektu: mgr. piel. Katarzyna Olbrych

Numer infolinii: 12 614 33 55