Może się zdarzyć, że potrzebować będziemy dostępu do dokumentacji medycznej, dlatego warto wiedzieć na jakich zasadach jest ona przechowywana i udostępniana pacjentom.

        OBOWIĄZKI PLACÓWKI ZDROWIA
        Gabinety lekarskie, przychodnie, czy szpitale mają obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez okres 20 lat. I udostępniać ją pacjentowi na każde jego żądanie - gwarantuje to ustawa o prawach pacjenta. W tym celu należy zwrócić się ustnie lub pisemnie do lekarza prowadzącego, ewentualnie kierownika placówki któy ma obowiązek udostępnić ją uprawnionemu wnioskodawcy.

        Ze swej strony prowadzący dokumentację medyczną ma prawo zażądać wniosku o udostępnienie na piśmie. Odmowa dostępu również musi być przekazana w formie pisemnej z uzasadnieniem odmowy. W razie likwidacji placówki medycznej dane pacjentów muszą zostać zebezpieczone i przechowywane aż do upłynięcia ustawowego okresu, czyli 20 lat. Odpowiada za to właściciel placówki, oraz organ prowadzacy rejestr tego typu placówek, czyli wojewoda. I tam się należy udać po dokumentację w razie likwidacji placówki w której pacjent był leczony.

        OBOWIĄZKI PACJENTA
        Natomiast pacjent ze swej strony powinien wyznaczyć osobę upoważnioną do wglądu w swoją dokumentację medyczną. Powód jest oczywisty: pacjent to zwykle człowiek chory, który może mieć sprawność ruchową ograniczoną w stopniu nie pozwalającym na osobistą wizytę w placówce zdrowia.

        Dokumentacja chorego jest objęta tajemnicą lekarską i nikt postronny nie ma prawa do niej zaglądać. Aby uniknąć nieprzyjemnej sytuacji związanej z odmową dostępu osobie trzeciej do dokumentacji warto wcześniej o tym pomyśleć wyznaczając pełnomocnika. Może to być członek rodziny, albo inna bliska osoba.

        Osoba uprawniona powinna dysponować pisemnym upoważnieniem chorego do wglądu w dokumentację. W przeciwnym wypadku może się okazać, że np po śmierci pacjenta jedynym sposobem na uzyskanie wglądu do dokumentacji jest uzyskanie nakazu sądowego.

        Pacjent lub osoba przez niego upoważniona może przeglądać dokumentację na terenie placówki zdrowia, nie może jej wynosić na zewnątrz. W razie zaistnienia potrzeby posiadania jej w formie papierowej może wystąpić o sporządzenie kopii. Zgodnie z ustawą, należy się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty za udostępnienie przechowywanej dokumentacji. Wynosi ona 0.0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ok. 60 gr.  Sporządzenie kopii również kosztuje ok. 60 gr za jedną stronę.